Algemene voorwaarden

Rivington Interiors BV
Postadres: P.O. Box: Postbus 195, 1260 AD, Blaricum /
The Netherlands
Artikel 1. Definities
KvK 57229899
BTW NL852492121B01. e-mail: info@kidsfabrics.nl

1.1 Rivington Interiors BV is het bedrijf achter www.kidsfabrics.nl.
Kidsfabrics is een online winkel in gordijnstoffen voor babyʼs en
kinderen, welke via www.kidsfabrics.nl bezocht kan worden.
1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij
de internetactiviteiten van www.kidsfabrics.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten
met gebruikmaking van de website kidsfabrics.nl, zijn bij uitsluiting van
eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een
bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van
deze Voorwaarden.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk
worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene
Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen
onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van kidsfabrics.nl
worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door
kidsfabrics.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant
van het aanbod op onze website: www.kidsfabrics.nl is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder
vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde
prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de
totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen €
6,95 tot een order bedrag van € 50,-. Voor zendingen naar andere
landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk
van het betreffende land & order grootte.

4.3 kidsfabrics.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die
evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zetof
drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten
worden ontleend.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals
aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant
kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het
plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging
per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten,
vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk
door:
a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS
Bank, Fortis bank, Rabo Bank of ING (postbank), kunt u via onze site
op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling
regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met
een PIN- betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling,
kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij
u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de
procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In
principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
b) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient uw
betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Rivington
Interiors BV te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden
verzonden.

5.2 Betaling dient vooraf te geschieden.

5.3 De klant geeft kidsfabrics.nl toestemming alle handelingen te
verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door
de klant gekozen betalingswijze.

5.4 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de bankrekening van Rivington Interiors BV.

6.1 kidsfabrics.nl streeft ernaar om metergoed bestellingen binnen 2
werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
Hiertoe is kidsfabrics.nl echter niet verplicht. Voor de
geconfectioneerde artikelen is het streven deze binnen 15 werkdagen
te leveren. Ook hiertoe is Kidsfabrics.nl niet verplicht.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de
bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft
aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk
blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant
daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling
kosteloos te annuleren.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet
compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over
heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in
voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat
geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
kidsfabrics.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst-en/of prijswijzigingen
voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk
en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als
de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant
al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde
producten gesloten overeenkomst(en) aan kidsfabrics.nl verschuldigd
is, heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de
artikelen.
Metergoederen: Mocht een artikel desondanks niet aan uw
verwachting voldoen, dan kan deze geroutineerd worden. De kosten
van het retourneren komt voor rekening van de klant.
Geconfectioneerde artikelen: Helaas kunnen geconfectioneerde
artikelen niet geroutineerd worden. Alles wordt op de door u aangeven
maten gemaakt. Kidsfabrics is niet aansprakelijk voor foutief
doorgegeven maten.

8.1 Artikelen, die u via www.kidsfabrics.nl heeft gekocht, kunnen
zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen,
mits: Deze artikelen binnen uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst op het
afleveradres voor retour worden aangeboden aan de postbode. De
artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van
aangehechte labels en in originele verpakking worden teruggezonden.
Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 70% of meer heeft
gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 12 en
NIET geruild worden. Bij aankoop van een artikel met een korting van
70% of meer, wordt u er het plaatsen van uw bestelling op
geattendeerd dat het een uitverkoop artikel betreft dat niet geruild mag
worden.

8.2 kidsfabrics.nl accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven
beschreven wijze zijn aangegeven, gevolgd zijn. Ruilingen die niet of
niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

8.3 Uw ruiling zal na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd
worden. Het bedrag van de ruiling wordt door ons gecrediteerd in de
vorm van een tegoedbon, uitgegeven door kidsfabrics.nl. Deze bon is
onbeperkt geldig en kunt u online gebruiken om een openstaande
bestelling (gedeeltelijk) te voldoen.

8.4 Voor het terugzenden van de voor ruiling kan via de volgende
methode: Op uw eigen kosten versturen per reguliere post (bv.
TNT). Ruilingen welke per post verzonden worden dienen te allen tijde
voldoende te worden gefrankeerd. Indien u uw zending niet
(voldoende) frankeert, brengen wij u administratiekosten à € 4,95 in
rekening én de kosten in rekening welke ons door TNT in rekening
gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen
(vanaf € 14,00). Indien u uw zending niet (voldoende) frankeert,
betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze
kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de voor ruiling
aangeboden artikelen.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na
ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen
onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk
schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw
bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u
dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. een e-mail te
sturen aan info@kidsfabrics.nl.
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan
kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende
kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden
gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 9.4
beschreven.
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder
opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar
ons magazijn, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst,
worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen
aan info@kidsfabrics.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd
worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u
deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling
reeds heeft voldaan, restitueert kidsfabrics.nl het betaalde bedrag
uiterlijk binnen veertien (14) dagen, kidsfabrics.nl zal in dat geval voor
spoedige terugbetaling zorgdragen.

Artikel 11. Herroepen

11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de
bestelling binnen 14 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de
gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en
zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om
het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.
kidsfabrics.nl crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte
kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Hiertoe dient u binnen 14 werkdagen na ontvangst op het
afleveradres contact op te nemen met info@kidsfabrics.nl. In deze email
dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw
bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst
te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet
aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging
met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

11.3 Uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres
dient de stof teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U
ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben
ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het
volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de
bevestiging van ontvangst van uw bestelling door kidsfabrics.nl plaats.

11.4 Het recht op herroeping vervalt om het moment dat niet volledig
aan alle voorwaarden van artikel 11 wordt voldaan. In dit laatste geval
zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform
artikel 8 van onze voorwaarden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen de klant en kidsfabrics.nl, dan wel tussen kidsfabrics.nl en
derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant
en kidsfabrics.nl, is kidsfabrics.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor
zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van
kidsfabrics.nl.

kidsfabrics.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen
keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks
zonder dat kidsfabrics.nl gehouden is tot enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en
overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten
of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst
per e-mail via: info@kidsfabrics.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij
op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u –
tegen betaling van € 25,00 klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de
Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den
Haag, telefoonnummer: 070-3105310. Deze onafhankelijke commissie
doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is
bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het
klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze
voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen
kidsfabrics.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht
worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of
opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust
schriftelijk of per e-mail contact op met onze klantenservice.
Postadres: Postbus 195, 1261 AD Blaricum / The Netherlands EMail:
info@kidsfabrics.nl Web http://www.kidsfabrics.nl KvK nummer
57229899 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag
worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van Rivington Interiors BV.

Laatste wijziging: 10 februari 2014.